College Departments

 1. 1. SAMHITA SIDDHANT
 2. 2. RACHANA SHARIR
 3. 3. KRIYA SHARIR
 4. 4. DRAVYAGUNA
 5. 5. SWASTHVRITTA
 6. 6. AGADTANTRA V.A.
 7. 7. ROGNIDAN EVAM VIKRITI VIGYAN
 8. 8. RASSHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
 9. 9. PRASUTITANTRA STRIROG
 10. 10. SHALYATANTRA
 11. 11. KAYACHIKITSA
 12. 12. SHALAKYATANTRA
 13. 13. KAUMARBHRITYA
 14. 14. PANCHAKARMA